Mã nguồn thêm dấu tiếng Việt

Toàn bộ mã nguồn của dự án VN AIDr đều được mở cho cộng đồng. Chúng tôi rất hoan nghênh các đóng góp của các bạn cho mã nguồn, mô hình và các ý kiến liên quan đến y học. Mã nguồn có thể được đóng góp trực tiếp bằng cách tạo pull request tại các repo của dự án. Các ý kiến khác có thể được gửi qua Trang liên hệ.