VN AIDr Platform - Phần mềm xử lý ảnh y tế nguồn mở

1. Tổng quan

Chúng tôi xây dựng phần mềm xử lý ảnh y tế VN AIDr như một giao diện để tương tác với các thuật toán và mô hình đã huấn luyện. Toàn bộ mã nguồn VN AIDr được xây dựng trên nguyên tắc đơn giản, dễ dùng, dễ mở rộng để sử dụng với các mô hình và nhiệm vụ khác. Phía dưới đây là demo giao diện chương trình.

Giao diện VN AIDr - Click để tới video demo

Giao diện VN AIDr - Click để tới video demo

Frontend của phần mềm hiện đang sử dụng sử dụng các framework Bootstrap, Jquery. Phần backend đang sử dụng framework FastAPI. Chúng tôi có dự định chuyển frontend của phần mềm sang sử dụng ReactJS, và đang cần thêm lập trình viên tham gia dự án. Nếu các bạn mong muốn tham gia cùng chúng tôi, cùng xây dựng VN AIDr tốt hơn mỗi ngày, hãy gửi cho chúng tôi một tin nhắn tại trang liên hệ của VNOpenAI.

2. Luồng hoạt động

Chương trình được xây dựng trên nền tảng web. Các mô hình và thuật toán được thiết kế để thực thi trên server. Người dùng sẽ lựa chọn và tải lên các ảnh cần xử lý. Server thực hiện phân tích, xử lý ảnh, thực thi các mô hình ngôn ngữ và trả kết quả về client.

Kiến trúc hệ thống dạng Client - Server của hệ thống

Kiến trúc hệ thống dạng Client - Server của hệ thống

3. Mã nguồn

Toàn bộ mã nguồn của dự án VN AIDr đều được mở cho cộng đồng. Chúng tôi rất hoan nghênh các đóng góp của các bạn cho mã nguồn, mô hình và các ý kiến liên quan đến y học. Mã nguồn có thể được đóng góp trực tiếp bằng cách tạo pull request tại các repo của dự án. Các ý kiến khác có thể được gửi qua Trang liên hệ.

4. Thiết lập và chạy thử

Yêu cầu hệ thống:

Thiết lập môi trường

Clone mã nguồn:

git clone https://github.com/VNOpenAI/vn-aidr
cd vn-aidr

Nếu bạn sử dụng Windows, vui lòng tham khảo cách cài đặt detectron2 cho Windows 10 tại: https://dgmaxime.medium.com/how-to-easily-install-detectron2-on-windows-10-39186139101c.

Cài đặt các gói cần thiết cho server:

pip install -r requirements.txt

Cài đặt các gói cần thiết để chỉnh sửa frontend:

cd frontend
yarn

Các bước chạy server

Khởi server với các lệnh sau:

python app.py --port=5000

Sau khi server được khởi chạy, mở http://localhost:5000 để vào giao diện web.

Chỉnh sửa frontend

Để chỉnh sửa giao diện, cần chạy lệnh sau để liên tục theo dõi và cập nhật các chỉnh sửa liên quan đến giao diện:

cd frontend
yarn start

Sau khi chỉnh sửa hoàn tất, chúng ta cần build (sinh) lại giao diện frontend cuối cùng, dùng cho sản phẩm cuối:

cd frontend
yarn build